Financiën

Schoolkosten

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. Bekijk hier het overzicht van de noodzakelijke schoolkosten per leerjaar voor het schooljaar 2021-2022 en de bijbehorende toelichting niet-subsidiabele schoolkosten

De school conformeert zich aan de 'Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs', die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op http://www.vo-raad.nl door te zoeken op 'Gedragscode Schoolkosten'.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de 'vrijwilige ouderbijdrage' genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, ouders kunnen er voor kiezen of ze de bijdrage wel of niet betalen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd.

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.


Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.


Schoolboeken

Boeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst / schaderegeling met de ouders gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het lesmaterialen overzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. Wij infomeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken moet aanschaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.


Gymkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada in Weert. De kosten van de gymsetjes bedragen € 28,50. Tevens moeten alle leerlingen in het bezit zijn van zaalsportschoenen die voorzien zijn van een non-marking zool, zodat er geen strepen ontstaan op de sportvloer.


Digitale facturatie

De scholen van LVO Weert bieden de facturatie naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u de instructiefilm voor ouders bekijken: https://vimeo.com/133035617. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt.

Op deze pagina, onder de kop 'schoolkosten', is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen.

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via de telefoonnummers/e-mails:


Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen.


Bankrelatie

De bankrelatie van Het College Weert/BRAVO! College Cranendonck is:

ING Bank
NL31 INGB 0662846052
T.n.v. LVO inzake BC Weert-Budel
Postbus 69
6000 AB Weert

KvK 14077279

Het BTW nummer is NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.
 

Contact

Voor vragen over financiën kunt u zich wenden tot de financiële administratie:
T. (0495) 43 10 69 of (0495) 43 10 34
E. financien@lvo-weert.nl

 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!