Ouderraad

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. BRAVO! College Cranendonck kent, deels in samenwerking met Het College Weert, een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij de school te betrekken en nieuwe plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen. Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school. 


Oudervereniging

Alle ouders/verzorgers met één of meer kinderen op het BRAVO! College zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking met de school ten behoeve van onderwijs, vorming en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van verschillende leerjaren. De ouderraad adviseert de schoolleiding, verricht hand- en spandiensten bij activiteiten binnen de school en organiseert jaarlijks twee thema-avonden. De raad vergadert tenminste zesmaal per schooljaar, waarbij een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig is. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers.

Van de leden van de ouderraad wordt verwacht dat zij contact onderhouden met hun achterban. Andersom hoopt de ouderraad feedback te krijgen van ouders/verzorgers. Een aantal leden van de ouderraad is eveneens lid van de medezeggenschapsraad om te zorgen voor een optimale belangenbehartiging van de ouders/verzorgers.


Activiteiten
De ouderraad stelt jaarlijks een aantal aandachtspunten waaraan speciale aandacht zal worden besteed. Tevens organiseert de raad jaarlijks thema-avonden.


Correspondentie
Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Wilt u lid worden van de ouderraad? Laat het ons weten! Wij zijn er voor u. Correspondentie kunt u richten aan de school:

Oudervereniging BRAVO! College
Jan van Schoonvorststraat 1
6021 BP Budel

Email: ouderraad@bravocollege.nl

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.