Resultaten

BRAVO! College Cranendonck biedt onderwijs aan van VMBO-BK tot en met atheneum. Aan alle leerlingen ‘onderwijs op maat’ leveren; dat is wat we willen. We houden er rekening mee, dat er verschillen bestaan tussen leerlingen en handhaven daarom duidelijk herkenbare leerwegen. Op deze manier proberen wij alle leerlingen een goede voorbereiding te bieden op de vervolgopleidingen.


Kwaliteitszorg

We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bij.

Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en de begeleiding daarvan. De onderwijskwaliteit van het BRAVO! College is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt. Zo zijn zowel de in-, door- en uitstroomgegevens als het schoolplan hier op de website in te zien. Gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs zijn bovendien verzameld op de website Scholen op de kaart.

Binnen LVO Weert wordt bovendien gebruik gemaakt van de beleidsmonitor. Hierin staan verschillende kwaliteitsaspecten beschreven die gecontroleerd worden door de verschillende kwaliteitszorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen onze scholen. De medewerkers kwaliteitszorg rapporteren periodiek aan de directie van de scholen en geven advies over eventueel te nemen maatregelen.


Schoolplan

Een uitvoerige beschrijving van het meerjarenbeleid van de school staat in het schoolplan. Het schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Jaarlijks worden de nieuwe acties in een schooljaarplan opgenomen.Onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit van het BRAVO! College is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt:Onderwijstijd

Het BRAVO! College Cranendonck werkt met een vierkant lesrooster. Elke leerling heeft dagelijks les tussen 8.45 en 14.55 uur. Uitvallende lessen worden vervangen. Hierdoor is de geprogrammeerde onderwijstijd op het BRAVO! College Cranendonck vrijwel gelijk aan de uiteindelijk gerealiseerde onderwijstijd. 

Uitgaande van 38 lesweken programmeert het BRAVO! College Cranendonck voor 950 klokuren aan lessen op jaarbasis. Dit aantal wordt vermeerderd met migratietijd en met maatwerkuren zoals steunlessen taal en rekenen. Bovendien kent elk leerjaar een buitenschools lesprogramma; denk hierbij aan excursies. Elk leerjaar op het BRAVO! College Cranendonck voldoet hiermee aan de eisen van de wet op de onderwijstijd.

De scholen van LVO Weert hebben het document 'Wat is onderwijstijd' opgesteld. Hierin is te lezen welke activiteiten als onderwijstijd aangemerkt kunnen worden.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.